ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  "Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως")

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) Κώδικας διοικητικής διαδικασίας

Νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Νόμος 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α) Πειθαρχικό Δίκαιο Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Νόμος 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α) Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Προεδρικό διάταγμα 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

Νόμος 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α) - Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Παροχή οδηγιών από ΓΛΚ για την εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου κεφαλαίου του νόμου.

Νόμος 4369/2016  (ΦΕΚ 33/Α) - Εθνικό Μητρώο στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγής και επιλογής προϊσταμένων. Διευκρινιστικές οδηγίες.

Νόμος 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α) - Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διευκρινιστικές οδηγίες.

Εγκύκλιος για τη γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.4452/2017 για βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017 - 2018. Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος.

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017 - 2018. Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος.

Nόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α) - Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/Β/2002) και Τροποποιητικό ΦΕΚ (1180/Β/2010) - Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων

Προεδρικό διάταγμα 50/1996 - Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ

Προεδρικό διάταγμα 100/1997 - Τροποποίηση ΠΔ 50 / 1996

Νόμος 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α)  - Θέματα προσωπικού ΥΠΕΠΘ και άλλες διατάξεις

Νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α) - Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α)  - Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού.  Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α) - Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Κεφάλαιο Γ΄, σελ. 549

Νόμος 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α) - Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης (Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων)

Προεδρικό διάταγμα 79/2017 - Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Τροποποιητικές διατάξεις (Αύγουστος 2018 - άρθρα 22 και 23 και Μάιος 2019 - άρθρα 204, 207, 209 και 220).

Νόμος 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α) - Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - Αναζήτηση Νόμων, Διαταγμάτων, ΦΕΚ:

http://www.et.gr

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – Νομοθεσία & χρήσιμα έντυπα:

http://users.sch.gr/akouts/lows.htm

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ – Εκπαιδευτική νομοθεσία

http://edu.klimaka.gr/nomothesia.html

 

 

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά - Νομοθεσία  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο