ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  "Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως")

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) Κώδικας διοικητικής διαδικασίας

Προεδρικό διάταγμα 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

Νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Νόμος 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α) Πειθαρχικό Δίκαιο Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Νόμος 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α) Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Νόμος 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α) - Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Παροχή οδηγιών από ΓΛΚ για την εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου κεφαλαίου του νόμου.

Νόμος 4369/2016  (ΦΕΚ 33/Α) - Εθνικό Μητρώο στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγής και επιλογής προϊσταμένων. Διευκρινιστικές οδηγίες.

Εγκύκλιος για τη γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.4452/2017 για βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016 - 2017. Ενημέρωση και οδηγίες για τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Nόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α) - Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/Β/2002) και Τροποποιητικό ΦΕΚ (1180/Β/2010) - Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων

Προεδρικό διάταγμα 50/1996 - Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ

Προεδρικό διάταγμα 100/1997 - Τροποποίηση ΠΔ 50 / 1996

Προεδρικά διατάγματα 200 και 201 / 1998 (ΦΕΚ Α / 161) - Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Νόμος 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α)  - Θέματα προσωπικού ΥΠΕΠΘ και άλλες διατάξεις

Νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α)  - Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού.  Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α) - Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Κεφάλαιο Γ΄, σελ. 549

 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - Αναζήτηση Νόμων, Διαταγμάτων, ΦΕΚ:

http://www.et.gr

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – Νομοθεσία & χρήσιμα έντυπα:

http://users.sch.gr/akouts/lows.htm

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ – Εκπαιδευτική νομοθεσία

http://edu.klimaka.gr/nomothesia.html

 

 

 
   
   
    Αρχική σελίδα  
    Οργανόγραμμα  
    Διοικητικά θέματα  
    Εκπαιδευτικά θέματα  
    ΠΥΣΠΕ  
    Νομοθεσία  
    Αναπληρωτές ΕΣΠΑ  
    Ιδιωτική εκπαίδευση  
    Ειδική Αγωγή  
    Σχολικές δραστηριότητες  
    Ημερίδες  
    Ιστότοποι σχολείων  
    Σύνδεσμοι  
    Έντυπα  
    Επικοινωνία  
    Αρχείο